رمضان

بعد از مدتی دوباره اومدم....

رمضان ماه خدا به نیمه خودش رسیده و من از خدا می خوام بهم این درک رو بده تا با تمام وجود درکش کنم و از خدا که میزبان منه می خوام که به این میهمان خودش لطفش رو افزونتر کنه

ان شاء الله همه ما به این درجه برسیم تا در دلمون به این دعا برسیم

حول حالنا الی احسن الحال

               ملتمس دعا

/ 4 نظر / 22 بازدید
رضا

سلام صالح جون خوبی؟ دلم که برات تنگه.رفتم! یادش به خیر... ما اومدیم سر زدیم. یا علی

•*. .•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..* .•*............................•*..*•. .•*..*•. . .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´&

مستانه

سلام خیلی در کردم نه؟ اما اومدم ... مستانه