مرحبا ای پیک ...؟

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

                      تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

                    ترک کام خود بگفتم تا برآید کام دوست

سلام بعد از یه وقفه ۴ ماهه اومدم و امیدوارم که منو ببخشید با این دو بیت به نشانه آشتی کنان لبخندچشمک

/ 1 نظر / 14 بازدید