زندگی

اگر ایمان نباشد،

                            زندگی تکیه گاهش چه باشد؟

اگر عشق نباشد،

                            زندگی را چه آتشی گرم کند؟

اگر نیایشی نباشد،

                    زندگی را به چه کار شایسته ای صرف توان کرد؟

و هزاران اگر...

                      وهزاران جواب و سوال؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
سارا

توپ توپمن